Panatang Makabayan

Ang Orihinal Na Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas

Ito ang aking lupang sinilangan

Ito ang tahanan ng aking lahi

Ako’y kanyang kinukupkop at tinutulungan

Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang

Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang

Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan

Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas

Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at ng buong katapatan

Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino

sa isip, sa salita, at sa gawa.

Bow.

“Oath of a Patriot”

I love the Philippines.

This is the land of my birth.

This is the home of my race.

By her (the land) I am watched and helped

To become strong, happy, and productive.

In return, I will listen to the counsel of my parents,

I will obey the regulations of my school,

I will fulfill the responsibilities of a patriotic citizen, obedient to the law,

I will serve my country without selfishness and with complete integrity,

I will try to be a true Filipino

In thought, in word, and in deed.

* “Bow” is not actually part of the creed, and is merely an old Filipino entertainment in-joke.